10 Mart 2013

toshihiko izutsu..japonya'dan bir islam düşünürü..
İslâm düşüncesi ve Kur'an semantiği üzerine yaptığı çalışmalarla İslâm âleminde tanınan düşünce tarihçisi ve dilbilimci İzutsu, 4 Mayıs 1914 yılında Tokyo'da doğdu. 

Babası bir Zen Budist üstadıydı, daha çocukluk yıllarından itibaren oğlunu bu geleneğe göre yetiştirmek istiyordu. İzutsu lise çağına gelince, bir taraftan okula gidiyor, diğer taraftan babası evde ona Zen Budizm’in temel ilkelerini ve disiplinini öğretiyordu. 

İzutsu aynı yıllarda, Bolşevik ihtilalinden kaçıp Japonya’ya gelen Müslümanların kurduğu İslam Merkezi’ne gitmeye başladı. Burada Türkçe ve Arapça öğrendi. 

Lisans ve lisansüstü öğrenimini Keio Üniversitesi Klasik İngiliz Edebiyatı bölümünde yaptı. Bir süre aynı üniversitede Yunanca ve Latince felsefe metinleriyle dilbilimi dersleri verdi. Japon estetiği uzmanı Toshio İzutsu ile evlendi. 
Toshihiko Izutsu, otuzun üzerinde dili sorunsuz ve akıcı şekilde konuşabilen tam bir dil dehasıdır. Yüksek IQ derecesi ve aldığı eğitimlerin de yardımı ile bir çok farklı konuya eğilen Toshihiko Izutsu, temel anlamda İslam felsefesi ve tasavvufu üzerinde eserler vermiştir. Sahip olduğu dil avantajı sayesinde bir çok farklı kültürün kaynaklarından yararlanarak, hızlı ve kaliteli bir araştırma yapma imkanına sahip olmuştur.
 İslâm'da Varlık Düşüncesi: Bu eser İslâmî felsefesinin Moğollar sonrası dönemde ve özellikle İran'da geliştirildiği şekliyle vücut kavramı ve onun gerçekliği meselesi olarak varlık-vücut düşüncesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. 


Kur’an’da Allah ve İnsan: Dokuz bölümden meydana gelen bu eserinde, Semantik ve Kur'an, Kur'an’ın Anahtar Terimleri, Kur'an Dünya Görüşünün Ana Yapısı, Allah ile İnsan Arasındaki Ontolojik Münasebet, Allah ile İnsan Arasında Sözlü ve Sözsüz Haberleşme Münasebeti, Hanifler, Arap paganizmi, Yahudi ve Hristiyanlarda Allah telakkisini açıklamıştır. 


 İbn Arabî'nin Fusus'undaki Anahtar Kavramlar ve "Tao-culuk'daki Anahtar Kavramlar" isimli iki ciltlik eserde tasavvufi fikirleri, taoist filozofların düşünceleriyle karşılaştırmaya çalışmıştır.


 İslâm Düşüncesinde İman Kavramı: On bir bölüm oluşan bu kitabında kafir, fasık, mücrim, tekfir, İslam, iman, amel, bilgi, tasdik, ikrar, amel gibi konulara açıklık getirmiştir


 mistik düşünceler üzerine makaleler:Eserleri, düşünsel anlamda kendisini geliştirmek isteyen, belirli bir dereceye kadar tasavvufi ve islami bilgilere vakıf olan okuyucular için yararlı olacak türdendir. Ancak, kendi asli kaynaklarından tsavvuf ve islami bilgileri yeterince öğrenme imkanı bulamamış okuyucuların bazı kafa karışıklıkları yaşamalarına sebep olacak hata ve yanlış anlamara düşmeleri de muhtemeldir.Toshihiko Izutsu, sahip olduğu bilgi birikimi ile Tasavvufi öğretiyi diğer düşünsel yada dinsel öğretiler ile karşılaştıran eserler de ortaya koymuştur. Örneğin Taoizm ve Budizm’in değişik kolları ki özellikle Zen budizm mi gibi.
Eserde, İslam metafizik düşüncesinin temel yapısı, Şubesteri’nin Gülşen-i Raz adlı eserinde Nur-Zulmet paradoksu, Vahdet-i Vücud’un bir analizi: Bir doğu felseferi meta-felsefesine doğru, Aynü’l-Kudat Hemedani’nin düşüncesinde Mistisizm ve Çok Anlamlılık dilsel problemi, Yaratma ve şeylerin zamansız Nizamı : Aynü’l-Kudat Hemedani’nin mistik felsefesi üzerine bir çalışma, İslam tasavvufu ve zen-budizm’nde sürekli yaratma kavramı ve Doğu’da ve Batı’da egzistansiyalizm gibi başlıklar ele alınmaktadır.

Bu eser, İslam ilahiyatında itikad yakut iman kavramının tahlile dayalı bir tetkikidir.
İki türü amacı vardır. Bir yandan, tarihi sürecin ayrıntılı anlatımını vermek iddiasındadır ki bu tarihi süreç iman kavramının doğduğu, geliştiği ve Müslümanlar arasında teorik bakımdan irdelendiği süreçtir. Öte yandan yine bu eser, dikkatli bir semantik analiz yapmayı hedefliyor. Bu analiz, imkan kavramı ile o kavramla bağıntılı anahtar kelam ve bu kelamın kendi aralarında kurdukları kavramsal dokuların analizidir.

İman, İslam kültürünün ilk yüzyıllarında özlü bazı sorunlara sebep olmuştur. Bu sorunların bazıları, kelimenin tam manası ile hayat memat meseleleri idi. Bu sorunların kökünde yatan ana kavramların metodik bir tahlili yolu ile İslam düşünce tarihinin bu en ilginç evrelerinden biri aydınlatılmış olacaktır. İnanış, doğası itibari ile bireysel varoluşa ait bir olgudur. Bu bakımdan denebilir ki gerçek derinliğini ancak bilimsel olmayan bir yönden yaklaşıldığını ortaya koyar.

bu eser meselenin çok özel bir yanına çok özel bir bakış açısından bakmaktadır. Bu manada ayrı kavramın mistiklerce anlaşılma tarzının, meselenin daha farklı bir özüne gittiği söylenebilir. İlahiyatçıların ele aldıkları hali ile iman, sorunun yalnızca dış şekli ve özüne dokunur türden olabilir. Kelam olarak iman, çok özel bir şekilde de olsa, varoşsal olay olarak inanışın gerçek doğasını yansıtır, yani Müslümanlarca, tarih içinde hassaten yaşanmış ve hissedilmiş bir şey olarakk.  


islam felsefesinde yüksek lisanas yapmak isteyen biri olarak bu kitapları şiddetle okumak istiyorum..

keyifli okumalar.

4 yorum:

yorumlarınız için teşekkür ederim :)

Related Posts with Thumbnails